Vízum do Irlandii dla cudzoziemców

Błędy w dokumentacji niezbędnej do wydania wizy, wykluczają jej otrzymanie. 99% klientów otrzymało wizę do Irlandii.

Obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi w celu wyjazdu do Irlandii muszą otrzymać odpowiednią wizę.Warto pamiętać, że wiza do Irlandii pod żadną przyczyną nie uprawnia do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii w tym Irlandii Północnej.
Istnieje kilka kategorii wiz irlandzkich.

 1. Krótkoterminowe
 2. Długoterminowe
 3. “General Visas” (obejmuje krótkoterminowe wizy turystyczne, gościnne, biznesowe, oraz wizy kilkukrotnego wjazdu na okres sześciu miesięcy. Wydawane są na 1, 2 i 5 lat, ale łączna liczba dni pobytu nie może przekraczać 180 dni. Przy pierwszym wjeździe do Irlandii wiza tego typu powinna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem, co wyklucza tranzyt przez jej terytorium.


Wiza turystyczna do Irlandii dla cudzoziemców

Ta kategoria wizy przewiduje pobyt turystyczny na podstawie zaproszenia, rezerwacji w hotelu, czy potwierdzenia zamówionej wycieczki. W innym przypadku konieczne będzie przedstawienie rezerwacji z planowanych noclegów w hotelach i szczegółowy opis planowanej trasy.


Wiza gościna do Irlandii dla cudzoziemców

W celu otrzymania wizy gościnnej, należy przedstawić zaproszenie i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne z osobą zapraszającą. Wizy tego rodzaju ważne są do 90 dni. Niezależnie od wiz gościnnych istnieje możliwość ubiegania się o spotkanie rodzinne: z małżonkiem lub z rodzicami. Zezwolenie na spotkanie z rodziną nie uprawnia do podjęcia zatrudnienia. Jedynie dzieci do 18 roku życia mogą się starać o spotkanie z rodzicami, pod warunkiem że pozostają w stanie cywilnym.
Wiza biznesowa do Irlandii dla cudzoziemców

Należy pamiętać, że irlandzka wiza biznesowa nie daje możliwości do podjęcia zatrudnienia na terenie Irlandii. Maksymalny okres przebywania na podstawie tej wizy wynosi 90 dni.

Wiza pracownicza do Irlandii dla cudzoziemców 


Work permit – jest to zezwolenie na pracę w Irlandii, które należy otrzymać, w celu starania się o wizę pracowniczą. Przyszły pracodawca sporządza tego rodzaju dokument w urzędzie przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia(Department of Business, Enterprise and Innovation). Aby je otrzymać, musi zebrać szereg potrzebnych dokumentów dotyczących zarówno jego firmy, jak i osoby którą pragnie zatrudnić i przekazać je do rozpatrzenia..
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, wysyła je do aplikanta, który z kolei może rozpocząć starania o otrzymanie wizy pracowniczej.

Zgodnie z prawem pracy Republiki Irlandii w ciągu pierwszych dwóch miesięcy pracodawca powinien przedstawić pełne warunki pracy. Minimalny okres powiadomienia o wypowiedzeniu umowy o pracę wynosi 8 tygodni.

 

Wiza studencka do Irlandii dla cudzoziemców

 

W celu otrzymania wizy studenckiej konieczny jest wpis na studia na irlandzkiej uczelni oraz  zaproszenie od instytucji edukacyjnej, w której chcesz się uczyć.
Ważna będzie także znajomość języka angielskiego - zaświadczenie o minimalnym poziomie znajomości języka angielskiego jest niezbędnym dokumentem koniecznym na drodze do ubiegania się o wizę na studia w Irlandii.
 
Proces uzyskiwania wizy nie jest skomplikowany. Składa się z kilku następujących po sobie etapów.
O wizę można się ubiegać maksymalnie na trzy miesiące przed planowaną datą wjazdu. Kwestionariusz wizowy wypełnia się elektronicznie (online) przed złożeniem dokumentów wizowych bezpośrednio w konsulacie.
Warunkiem ubiegania się o kategorię wizy krótkoterminowej, jest posiadanie ważnego paszportu na przynajmniej 6 kolejnych miesięcy, a w przypadku długoterminowej przynajmniej na rok przed planowaną datą powrotu.
Wszystkie przesłane dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem poprawności informacji.

Warto pamiętać, że wszelkie dokumenty przedstawione we wniosku wizowym pozostaną w konsulacie. Nie jest praktykowane zapraszanie na rozmowę w konsulacie, jednakże urzędnik wizowy może się skontaktować w celu wyjaśnienia niezbędnych informacji.


Dzieci poniżej 16 roku życia muszą uzyskać oddzielną wizę, a także uiścić opłatę konsularną.
Przesyłając dokumenty do rozpatrzenia poprzez konsulat w Warszawie warto wziąć pod uwagę fakt, że wiza biznesowa jest rozpatrywana przez około 2 tygodnie, a wszystkie inne rodzaje wiz - 4-5 tygodni. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem strony trzeciej bez pełnomocnictwa. W związku z tym do odbioru paszportu wystarczy przedstawić dowód uiszczenia opłaty konsularnej.


 

Drogie Państwo!  
Firma NIKITA FIRST oferuje Państwu pomoc w przygotowaniu i otrzymanie wizy do Irlandii dla cudzoziemców i obcokrajowców przybywających na terenie Polski. Pomagamy w uzyskaniu wizy do Irlandii w celach turystycznych, biznesowych oraz gościnnych, również jako i w połączenie z rodziną z obywatelem Irlandii albo obywatelem Unii Europejskiej który pracuje lub mieszka na stałe na terenie Irlandii.


Wszystkim obywatelom państw niewchodzących do Unii Europejskiej jest potrzebna  wiza do Irlandii. Również gdy Państwo posiadacie wize do Wielkiej Brytanii jednocześnie możecie Państwo jeździć i do Irlandii. W razie posiadania tylko wize do Irlandii - nie możecię odwiedziac Wielka Brytanie !
Proszę uważać !


Przygotowanie dokumentów do Irlandii wymaga doświadczenia i skupienia. My jako firma doradców wizowych pomagamy, tłumaczymy, rejestrujemy również składamy dokumenty dla otrzymania wizy do Irlandii dla obcokrajowców. Państwo nie musicie w ogóle przyjeżdżać na spotkanie do ambasady Irlandii.  Wszystko robimy bez obecnosci wnioskodawcy na podstawie  prawidlowo przygotowanego pełnomocnictwa!


Współpraca z naszą firmą wygląda następująco :

 

 • Podpisujemy umowę
 • Opłata zgodnie faktury
 • Sprawdzamy cały komplet dokumentów
 • Tłumaczymy wszystko co jest nieprzetłumaczone
 • Składamy dokumenty do ambasady Irlandii i odbieramy paszport z wizą !

Dokumenty do Irlandii 

 

Wraz z formularzem wniosku należy dostarczyć jego dwie kserokopie, podpisane przez wnioskodawcę, załączyć 2 kolorowe zdjęcia (35 x 45 mm) i paszport (oryginał i kopię wszystkich jego stron).

 

Dokumenty potrzebne dla uzyskania wizy turystycznej do Irlandii dla obcokrajowców

 

 1. 2 wypełnione wnioski wizowe + 2 zdjęcia odpowiedniego formatu
 2. Paszport
 3. Zaświadczenie z miejsca pracy, nauki, wyciąg z konta (z ostatnich 6 miesięcy)
 4. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania (rezerwacje hoteli)
 5. Poświadczony notarialnie list od sponsora w celu utrzymania zdolności  finansowej do życia (jeśli jest wymagany)


Dokumenty wymagane dla uzyskania wizy gościnnej do Irlandii dla obcokrajowców

 

 1. 2 wypełnione wnioski wizowe + 2 fotografie odpowiedniego formatu
 2. Paszport
 3. Zaświadczenie z miejsca pracy, nauki, wyciąg z konta (z ostatnich 6 miesięcy)
 4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
 5. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania (rezerwacje hoteli lub wskazane przez osobę zapraszającą miejsce, w którym udostępniony jest nocleg)
 6. Poświadczony notarialnie list od sponsora w celu utrzymania zdolności  finansowej do życia (jeśli jest wymagany)

 

Dokumenty wymagane dla wizy pracowniczej do Irlandii dla cudzoziemców

 

 1. 2 wydrukowane wnioski wizowe + 2 fotografie zgodne z wymaganiami.
 2. paszport
 3. zezwolenie na pracę
 4. list polecający od pracodawcy zawierający dane kontaktowe firmy

 

Dokumenty wymagane dla wizy biznesowej do Irlandii dla obcokrajowców

 1. 2 wydrukowane wnioski wizowe + 2 fotografie zgodne z wymaganiami oraz paszport
 2. list zapraszający (z ukazaniem celu, miejsca i czasu trwania wizyty biznesowej)
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu ze strony wnioskodawcy i stan jego konta
 4. Potwierdzenie rezerwacji hotelowej

Udział w konferencji jest klasyfikowany jako charakter wizyty biznesowej i wymaga przedstawienia podobnej listy dokumentów
Osobną kwestią są wydarzenia artystyczne takie jak trasa koncertowa. W takim przypadku należy dołączyć szczegółowy program swoich występów.

 

Dokumenty wymagane dla wizy studenckiej do Irlandii dla obcokrajowców

 1. 2 wydrukowane wnioski wizowe + 2 fotografie zgodne z wymaganiami oraz paszport
 2. Potwierdzenie wpisu na uczelni lub w college'u
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce
 4. Wyciąg bankowy, informacja o bieżącym stanie konta
 5. List polecający i list osobisty - wyjaśnienie motywów i celów związanych z podjęciem nauki czy szkolenia.
 6. Certyfikat potwierdzający znajomości języka angielskiego, przynajmniej na poziomie podstawowym
 7. Ubezpieczenie medyczne
 8. Notarialne zezwolenie rodziców na wyjazd


Dokumenty od strony zapraszającej z Irlandii dla obcokrajowców

 

W przypadku gdy strona zapraszająca jest obywatelem Irlandii  lub Unii Europejskiej należy przedstawić

 1. Zaproszenie w języku angielskim
 2. Kserokopię paszportu, zaświadczenia o rejestracji - Green Book i zezwolenie na pracę Work Permit (Nie wymagany u obywateli UE)
 3. Zaświadczenie z miejsca pracy
 4. Umowę od właściciela domu przyjmującego osobę zapraszającą
 5. Potwierdzenie kondycji finansowej (wyciąg z konta, dochody z ostatnich 3-4 miesięcy, formularz P60, rachunki za media)
 6. Kopia aktu małżeństwa i kopia aktu urodzenia (w przypadku zapraszania krewnych).


W przypadku gdy strona zapraszająca jest obywatelem Irlandii, to należy przedstawić:

 1. zaproszenie w języku angielskim
 2. kserokopia paszportu (dotyczy stron z pieczątkami wizowymi)
 3. wyciąg z konta bankowego
 4. 2-3 ostatnie rachunki za media


Ubiegać się o wizę można maksymalnie na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Irlandii.
Dokumenty są rozpatrywane przez okres 10 dni od daty ich przyjęcia do rozpatrzenia przez urzędnika wizowego.

Przed złożeniem dokumentów należy wypełnić formularz wniosku online i wydrukować 2 kopie w celu przedłożenia.
Należy zabezpieczyć swój wyjazd poprzez wykupienie ubezpieczenia na czas pobytu w Irlandii. Wykupienie pełnego ubezpieczenia zdrowotnego może się okazać opłacalną decyzją, ponieważ jednorazowe skorzystanie z opieki medycznej kosztuje co najmniej 60-100 euro.


Obywatele Ukrainy nie muszą wnosić opłat wizowych, jeśli mają już wizę Schengen w kategorii «General visas UK». W przypadku wiz pracowniczych, tranzytowych, długoterminowych lub związanych z wizytami rodzinnymi nie wchodzą w zakres tego programu.

 

Szukaj w serwisie

Doradca w sprawach Irlandii